Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis z jednání výroční členské schůze MK dne 21.3.2016

Schůzi zahájil dosavadní předseda MK Zdeněk Hájek a přednesl zprávu o činnosti za uplynulé 3leté období. 

Zprávu kontrolní komise přednesla Jana Bencová.  Při revizi nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

V diskuzi  byl podán návrh, abychom z důvodu propagace uspořádali malou výstavu hub v prostorách NC Globus. Tento návrh nebyl přijat – důvod – těžko bychom získávali souhlas z hygienických důvodů. Navíc další výstavku hub bychom kapacitně těžko zvládli. (Již organizujeme celkově 1 hlavní výstavu a 2 menší v kalendářním roce).

Do nového výboru byly zvoleni jednomyslně Petr Černý, Zdeněk Hájek, Marek Kozák, Milan Voráček, do revizní komise Jana Bencová, Mirka Konopová a Kateřina Tesařová. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 O přestávce proběhla demonstrace donesených živých hub.

Byl přednesen program celostátního 42. ročníku soutěže „Houby ve sladkokyselém nálevu“, který v letošním roce pořádá náš MK dne 2.4.2016 V Sokolovně v Bolevci a požádáni přítomní členové, aby přišli pomoci s organizací soutěže.

Usnesení z výroční členské schůze MK ze dne 21.3.2016

Výroční členská schůze Mykologického kroužku Plzeň, konaná dne 21.března 2016 přijímá toto usnesení:

Přítomní členové výroční členské schůze

1. Berou na vědomí zprávu odstupujícího výboru o činnosti za uplynulé období a ukládají novému výboru řídit práci kroužku na základě závěrů v ní obsažených a připomínek z diskuze a to i nadále jednoročními plány práce.

2. Schvalují zprávu kontrolní komise a udělují odstupujícímu výboru absolutorium.

3. Počet členů výboru určují na pět, počet členů revizní komise na tři členy. Funkční období nového výboru a revizní komise určují na 3 roky.

Výše členského příspěvku pro další období určují na 50,-Kč. Pokud je v kroužku zapojeno více členů z jedné rodiny, platí jen jeden příspěvek.

5. Volí výbor kroužku a revizní komisi v následujícím složení: Výbor - Petr Černý, Zdeněk Hájek, Marek Kozák, Milan Voráček a Jitka Vernerová. Revizní komise – Jana Bencová, Kateřina Tesařová a Mirka Konopová.

Usnesení bylo přijato jednomyslně, počet přítomných členů 29 z 56. Členská schůze je tedy usnášeníschopná (nadpoloviční počet členů dle stanov).

Schůze byla ukončena v 18.30 hod.

Po ukončení schůze se sešel nově zvolený výbor a určil funkce jednotlivých členů takto: Zdeněk Hájek – předseda, Milan Voráček – zástupce předsedy, Petr Černý – hospodář a správce web stránek, Jitka Vernerová – jednatelka,  Marek Kozák - člen výboru.